N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼(̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼.n̼.h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼)̼:̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼í̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼.̼á̼.n̼.h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼

0
10

N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼5̼/̼8̼)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼í̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼8̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼
̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼4̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼7̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ệ̼m̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

X̼á̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼q̼u̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ệ̼m̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

B̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼B̼.̼N̼.̼P̼.̼A̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼;̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ớ̼i̼ ̼B̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼
L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼
̼Q̼u̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼P̼.̼A̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼.̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼P̼.̼A̼)̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ớ̼i̼ ̼B̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼P̼.̼A̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼P̼.̼A̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼o̼ạ̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼3̼/̼8̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼P̼.̼A̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼/̼.̼

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here